Gefährliche Güter - Stoffliste Nummern UN23xx

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Nutzung dieser Liste!

00xx 01xx 02xx 03xx 04xx 05xx 06xx 07xx 08xx 09xx
10xx 11xx 12xx 13xx 14xx 15xx 16xx 17xx 18xx 19xx
20xx 21xx 22xx 23xx 24xx 25xx 26xx 27xx 28xx 29xx
30xx 31xx 32xx 33xx 34xx 35xx 36xx 37xx 38xx 39xx

23006.1B12c2-Methyl-5-ethylpyridin
23013A3b2-Methylfuran
23023E31c5-Methylhexan-2-on
23033E31cIsopropenylbenzen
23044.1A5Naphthalen, geschmolzen
23058A34bNitrobenzensulfonsäure
23066.1B12bNitrobenzotrifluoride
23076.1B12b3-Nitro-4-chlorbenzotrifluorid
23088A1bNitrosylschwefelsäure
23093A3bOctadiene
23103E32cPentan-2,4-dion (Acetylaceton)
23116.1B12cPhenetidine
23126.1B24bPhenol, geschmolzen
23133E31cPicoline (Methylpiridine)
23159B2bPolychlorierte Biphenyle
23166.1D41aNatriumkupfer-(I)-cyanid, fest
23176.1D41aNatriumkupfer-(I)-cyanid, Lösung
23184.2B13bNatriumhydrogensulfid mit weniger als 25 % Kristallwasser
23193E31cTerpenkohlenwasserstoffe, n. a. g.
23208B53cTetraethylenpentamin
23216.1B15cTrichlorbenzene, flüssig
23226.1B15bTrichlorbuten
23233E31cTriethylphosphit
23243E31cTriisobutylen
23253E31c1,3,5-Trimethylbenzen (Mesitylen)
23268B53cTrimethylcyclohexylamin
23278B53cTrimethylhexamethylendiamine
23286.1B19cTrimethylhexamethylendiisocyanat und isomere Gemische
23293E31cTrimethylphosphit
23303E31cUndecan
23318A11cZinkchlorid, wasserfrei
23323E31cAcetaldehydoxim
23333B17bAllylacetat
23346.1A7aAllylamin
23353B17bAllylethylether
23363B17aAllylformiat
23376.1B20aPhenylmercaptan (Thiophenol)
23383A3bBenzotrifluorid
23393A3b2-Brombutan
23403A3b2-Bromethylethylether
23413E31c1-Brom-3methylbutan
23423A3bBrommethylpropane
23433A3b2-Brompentan
23443A3b
3E31c
Brompropane
23453A3b3-Brompropin
23463A3bButandion (Diacetyl)
23473A3bButylmercaptane
23483E31cButylacrylate, stabilisiert
23503A3bButylmethylether
23513A3b
3E31c
Butylnitrite
23523A3bButylvinylether, stabilisiert
23533C25bButyrylchlorid
23543B16bChlormethylethylether
23563A2a2-Chlorpropan (Isopropylchlorid)
23578B54bCyclohexylamin
23583A3bCyclooctatetraen
23593D27bDiallylamin
23603B17bDiallylether
23613E33cDiisobutylamin
23623A3b1,1-Dichlorethan
23633A2aEthylmercaptan
23643E31cn-Propylbenzen
23663E31cDiethylcarbonat (Ethylcarbonat)
23673A3balpha-Methylvaleraldehyd
23683E31calpha-Pinen
23703A3bHex-1-en
23713A1aIsopentene
23723A3b1,2-Di-(dimethylamino)-ethan
23733A3bDiethoxymethan
23743A3b3,3-Diethoxypropen
23753A3bDiethylsulfid
23763A3b2,3-Di-hydropyran
23773A3b1,1-Dimethoxyethan
23783B11b2-Dimethylaminoacetonitril
23793C22b1,3-Dimethylbutylamin
23803A3bDimethyldiethoxysilan
23813A3bDimethyldisulfid
23826.1A7aDimethylhydrazin, symmetrisch
23833C22bDipropylamin
23843A3bDi-n-propylether
23853A3bEthylisobutyrat
23863C23b1-Ethylpiperidin
23873A3bFluorbenzen
23883A3bFluortoluene
23893A1aFuran
23903A3b2-Iodbutan
23913A3bIodmethylpropane
23923E31cIodpropane
23933A3bIsobutylformiat
23943A3bIsobutylpropionat
23953C25bIsobutyrylchlorid
23963B17bMethacrylaldehyd, stabilisiert
23973A3b3-Methylbutan-2-on
23983A3bMethyl-tert-butylether
23993C23b1-Methylpiperidin

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Nutzung dieser Liste!

Zur Gefahrgut-Indexseite
Zur Gefahrgut-Indexseite
Zur Bahn-Startseite
Zur Bahn-Startseite
Startseite
Zurück zur Homepage

Mail an webmaster@svenherzfeld.de